Solo_2 : ReactJS Fundamental training

Cơ bản về react (2 tuần)

 1.  Basic 1:

2.  Bài tập:

3. Basic 2 :  redux (thuyết trình về redux)

  • State
  • Action
  • Reducer
  • Store
  • Bài tập : Viết lại ứng dụng quản lý, có sử dụng Redux

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *