Solo_1 : HTML / CSS

1. Cơ bản về HTML / CSS :

 1.  Chả biết phải viết gì nhưng xem ở đây : https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-html-va-css-co-ban-phan-1-7ymwGXV0R4p1
 2. Lưu ý : chắc mấy cái sau :
  1. Phân biệt được margin, padding
  2. Hiểu flex
  3. Có thể dùng form để upload ảnh

2. Học các thư viện

 1. Bootstrap 4
  1. Không nên đọc tiếng Việt, nhưng nếu đọc trang chủ không hiểu gì thì đọc ở đây : https://viblo.asia/tags/bootstrap
  2. Chú ý các style, layout của bootstrap
 2. jQuery 3.3.1+
  1. Không nên đọc tiếng Việt, nhưng nếu đọc trang chủ không hiểu gì thì đọc ở đây : https://viblo.asia/search?q=jquery
 3. Popper.js 1.14.7+
 4. ChartJS

※※ Bài tập : xây dựng trang HTML tĩnh bằng admin LTE 3.
→ Yêu cầu : Trang Login
→ Các trang con được thiết kế theo wireframe.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *