Solo_3 : Quản trị và bảo mật server linux

1. SSH basic

 1. Public key – private key : 
 2. ssh to server : 
 3. Bài tập : 
  1. Tạo một server linux trên EC2
  2. Ssh với file .pem sinh ra bởi AWS.
  3. Tạo một key mới, để file .pub vào authorize_key trên server
  4. Ssh bằng key mới.
  5. config ngắn gọn phía client : .ssh/config.

2.Quản lý thư mục

 1. Thư mục linux
 2. symbolic link : ln -s 
 3. Bài tập : đọc hiểu lệnh : ls -la :
  drwx------  6 developer staff  192 Dec 23 15:31 Accounts
  lrwxr-xr-x 1 developer staff 39 Aug 27 14:45 Android -> /Volumes/Elements/ForDeveloper/Android/
  drwx------ 100 developer staff 3200 Dec 8 10:13 Application Scripts
  drwx------+ 50 developer staff 1600 Dec 20 19:18 Application Support
  drwxr-xr-x 7 developer staff 224 Dec 28 12:41 Assistant
  drwx------+ 2 developer staff 64 Jul 24 19:28 Assistants
  drwx------+ 5 developer staff 160 Jul 24 19:28 Audio
  drwx------ 2 developer staff 64 Dec 28 14:36 Autosave Information
  lrwxr-xr-x 1 developer staff 23 Aug 30 14:16 Caches -> /Volumes/Working/Caches
  drwxr-xr-x@ 13 developer staff 416 Aug 21 15:31 Calendars
  drwxr-xr-x 3 developer staff 96 Jul 30 15:42 CallServices
  drwx------+ 2 developer staff 64 Jul 24 19:28 ColorPickers
  drwxr-xr-x 3 developer staff 96 Nov 5 16:33 ColorSync
  drwx------+ 2 developer staff 64 Jul 24 19:28 Colors
  drwx------+ 3 developer staff 96 Jul 24 19:28 Compositions
  lrwxr-xr-x 1 developer staff 45 Dec 1 17:09 Containers -> /Volumes/Working/developer_libary/Containers/
  drwx------@ 14 developer staff 448 Jan 3 14:22 Cookies
  drwxr-xr-x 3 developer staff 96 Nov 19 10:37 CoreFollowUp
  lrwxr-xr-x 1 developer staff 44 Dec 7 10:04 Developer -> /Volumes/Working/developer_libary/Developer/
  drwxr-xr-x 3 developer staff 96 Jul 30 15:44 Dictionaries
  drwxr-xr-x 3 developer staff 96 Jul 30 15:42 Family
  drwx------+ 3 developer staff 96 Jul 24 19:28 Favorites
  drwxr-xr-x 4 developer staff 128 Jul 30 15:45 FileProvider
  drwx------+ 8 developer staff 256 Jul 24 19:28 FontCollections
  drwx------+ 2 developer staff 64 Jul 24 19:28 Fonts
  – Liệt kê các user và group
  – Liệt kê các thư mục và quyền thư mục.
  – Liệt kê các file và quyền file
  – Liệt kê các symbolic link

3.Phân quyền basic:

 1. Chmod
 2. Chown
 3. Tạo user 
 4. Tạo user có quyền sudo
 5. Login user khác với : su
 6. Bài tập : 
  1. Tạo user_A : thư mục gốc : /home/user_A
  2. Tạo user_B : thư mục gốc : /home/user_B
  3. Tạo một thư mục chỉ user_B mới edit được trong thư mục /home/user_A

4. Quản lý tiến trình / cổng

 1. ps command
 2. kill
 3. netstat
 4. pm2

5. AWS firewall (security group)

 1. Không phải ai cũng được vào nên tạm xem ảnh chụp
 2. Nếu server không kết nối được, hỏi admin check lại firewall

Bài tập : với cấu hình security group như trong hình, các cổng thông thường để phát triển (VD :8080) có chạy được không?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *