Solo_2 : NodeJS – Express fundamental training (2 weeks)

1. Cơ bản express

2. Viết API server :

 • Viết 1 server có xác thực user bằng JWT và passport
 • Viết API login, CRUD một danh sách công việc. 
  – Lưu ý 1 : Read  phải có khả năng paging, filter, sort.
  – Lưu ý 2 : Delete là soft delete.
  – Lưu ý 3 : Viết query chay, không ORM. Chưa nắm vững SQL luyện tập thêm để thành thạo : https://www.hackerrank.com/domains/sql
 • Dữ liệu được lưu trên Mysql DB.
 • API được test bằng postman.
 • Postman CollectionPostman environment được lưu bào thư mục và đẩy lên gitlab

3. Cài đặt api server – (2 tuần)

    1. Viết code server đẩy lên gitlab sử dụng LisodWebFramework.

    2. Cài đặt biến môi trường với pm2 : https://pm2.keymetrics.io/docs/usage/environment/

   3. Pull code từ gitlab, chạy server bằng pm2 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *