Solo_1 : Javascript fundamental (2 tuần)

1. Introduction – Helloworld :

 • Yêu cầu : viết web helloworld bằng VSCode
 • Tham khảo : https://www.tutorialspoint.com/nodejs/nodejs_first_application.htm

2 . Cơ bản về Javascript : ( 1 tuần)

 • Công cụ sử dụng : https://playcode.io/ : code online, share code dễ dàng.
 • Gửi link code qua slack để được review.
 1.  Basic_1 : Function
  1. Viết hàm tăng tuổi sinh viên lên 1 mỗi khi bấm dấu +, sử dụng function
 2. Basic_2 : Arrow function
  1. Viết hàm tăng tuổi sinh viên lên 1 mỗi khi bấm dấu +, sử dụng arrow function
 3. Basic_ 3 : Object destructuring
  1. Object student = {name, age, address, height, weight }. Truyền object đó  vào hàm displayAge(student). Hiển thị tuổi sử dụng object destructuring.
  2. Viết hàm changeAge(student, newAge), trả về một object mới có tuổi là newAge, sử dụng object destructuring.

3. Cơ bản về API : ( 1 tuần)

 • Công cụ sử dụng :
  • DB : https://firebase.google.com/docs/web/setup
  • API test : https://www.getpostman.com/

1. HTTP method : GET, POST, PUT, DELETE

2. Session / cookie

3. Bearer token

4. Restful API

1. Endpoint rule

2. Param, query, body

3. Error code

5. Use and write postman, gửi dữ liệu nhân viên lên một bảng trên firebase

1. Write postman collection :

Gửi dữ liệu lên firebase DB

Đọc dữ liệu từ firebase DB

        2. Write postman environtment

Thay đổi ENV để gửi dữ liệu lên 2 DB khác nhau.

    6. Code axios thay cho postman.

7. Thao tác xử lý bất đồng bộ :

1. Callback

1. Thêm một phần tử vào cơ sở dữ liệu nhân viên trên firebase

2. Hiển thị toàn bộ dữ liệu nhận về từ API bằng callback thành công

3. Nếu API lỗi, báo lỗi bằng call back thất bại

2. Promise

1. Thêm một phần tử vào cơ sở dữ liệu nhân viên trên firebase

2. Hiển thị toàn bộ dữ liệu nhận về từ API bằng promise

3. Nếu API lỗi, báo lỗi

3. Async Await

1. Thêm một phần tử vào cơ sở dữ liệu nhân viên trên firebase

2. Hiển thị toàn bộ dữ liệu nhận về từ API bằng callback thành công

3. Nếu API lỗi, báo lỗi bằng call back thất bại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *