Hệ Thống Quản Lý Khoản Vay Sinh Viên Của Đức

  1. TOP
  2. Dự án
  3. Phát Triển Hệ Thống
  • Mô tả :

    Một hệ thống đánh giá các điều kiện và nhu cầu dựa trên đơn đăng ký của sinh viên và đưa ra quyết định cho vay.

  • Tính năng:

    Tự động đánh giá nhu cầu và các điều kiện của sinh viên để xác định và quản lý các khoản vay.

Thời gian: 4 tháng

Công nghệ: Angular, Express

Cơ sở hạ tầng: Docker, Kubernetes, Digital Ocean