1_App

Solo_2 : React Native Fundamental training

Cơ bản về react native (2 tuần)     1.  Basic 1: https://facebook.github.io/react-native/docs/tutorial Props State Style Height and Width Layout with Flexbox Handling Text input Handling Touches Using a ScrollView Using List Views NetWorking     2.  Bài tập: Làm một ứng dụng quản lý lịch làm việc cá nhân, lưu dữ liệu trên firebase. …

Solo_2 : React Native Fundamental training Read More »