1_API

Solo_2 : NodeJS – Express fundamental training (2 weeks)

1. Cơ bản express Install and helloworld : https://expressjs.com/en/starter/installing.html Routing : https://expressjs.com/en/guide/routing.html Middleware : https://expressjs.com/en/guide/writing-middleware.html Error handling : https://expressjs.com/en/guide/error-handling.html Debug : https://expressjs.com/en/guide/debugging.html 2. Viết API server : Viết 1 server có xác thực user bằng JWT và passport Viết API login, CRUD một danh sách công việc. – Lưu ý 1 : Read  phải có khả …

Solo_2 : NodeJS – Express fundamental training (2 weeks) Read More »