Training

All things to be good at Javascript

Solo_1 : HTML / CSS

1. Cơ bản về HTML / CSS :  Chả biết phải viết gì nhưng xem ở đây : https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-html-va-css-co-ban-phan-1-7ymwGXV0R4p1 Lưu ý : chắc mấy cái sau : Phân biệt được margin, padding Hiểu flex Có thể dùng form để upload ảnh 2. Học các thư viện Bootstrap 4 Không nên đọc tiếng Việt, nhưng nếu …

Solo_1 : HTML / CSS Read More »

Solo_2 : NodeJS – Express fundamental training (2 weeks)

1. Cơ bản express Install and helloworld : https://expressjs.com/en/starter/installing.html Routing : https://expressjs.com/en/guide/routing.html Middleware : https://expressjs.com/en/guide/writing-middleware.html Error handling : https://expressjs.com/en/guide/error-handling.html Debug : https://expressjs.com/en/guide/debugging.html 2. Viết API server : Viết 1 server có xác thực user bằng JWT và passport Viết API login, CRUD một danh sách công việc. – Lưu ý 1 : Read  phải có khả …

Solo_2 : NodeJS – Express fundamental training (2 weeks) Read More »

Solo_2 : React Native Fundamental training

Cơ bản về react native (2 tuần)     1.  Basic 1: https://facebook.github.io/react-native/docs/tutorial Props State Style Height and Width Layout with Flexbox Handling Text input Handling Touches Using a ScrollView Using List Views NetWorking     2.  Bài tập: Làm một ứng dụng quản lý lịch làm việc cá nhân, lưu dữ liệu trên firebase. …

Solo_2 : React Native Fundamental training Read More »

Team_1 : Ssh / Gitlab fundamental (3 – 5 ngày)

SSH fundamental Ssh là gì : https://www.hostinger.vn/huong-dan/ssh-la-gi-va-cach-su-dung-ssh-cho-nguoi-moi-bat-dau/ Một chút về bảo mật : khoá bí mật, khoá công khai : https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-private-key-and-public-key/ Bài tập : cài đặt thành công LisodWebFramework. Gitlab fundamental Đăng ký tài khoản : https://gitlab.lisod.vn/ Đăng nhập. Tạo repository Push và pull code, cài đặt bằng ssh. (không dùng http) Tạo gitlab issue …

Team_1 : Ssh / Gitlab fundamental (3 – 5 ngày) Read More »

Solo_1 : Javascript fundamental (2 tuần)

1. Introduction – Helloworld : Yêu cầu : viết web helloworld bằng VSCode Tham khảo : https://www.tutorialspoint.com/nodejs/nodejs_first_application.htm 2 . Cơ bản về Javascript : ( 1 tuần) Công cụ sử dụng : https://playcode.io/ : code online, share code dễ dàng. Gửi link code qua slack để được review.  Basic_1 : Function Viết hàm tăng tuổi …

Solo_1 : Javascript fundamental (2 tuần) Read More »