Solo_2 : Angular basic

Basic of Angular:

 1. 1.Các khái niệm căn bản:

  • Modules

  • Components

  • Templates, directive, data binding

  • Service

  • Routing

  2. Áp dụng:link tutorial: https://angular.io/tutorial

  • Edit (hiểu two-way binding là gì và sử dụng ngModel)

  • Display a list (đặc biệt lưu ý cách dùng ngFor)

  • Create a feature component (lưu ý với ngIf)

  • Add Service

  Get data from a server (nếu muốn get data từ firebase link tutorial: https://angular-templates.io/tutorials/about/angular-crud-with-firebase)

 2. Angular architecture :
  1. NgModule
   1. View
    1. Metadata
    2. Directive
    3. Event Binding
    4. Property Binding
   2. Service
    1. Injector
    2. Http

Ionic 

 1. Ionic 4

Bài tập 1:

 1. Viết một ứng dụng quản lý task cá nhân bằng Angular
 2. Material UI : https://material.angular.io/
 3. Sign in with email/password, google, facebook to Firebase database
 4. Login với firebase
 5. CRUD with firebase

Bài tập 2:

 1. Viết ứng dụng quay thưởng (Wheel of fortune)
 2. Người dùng phải login firebase để có thể quay thưởng
 3. Tỉ lệ trúng giải cài đặt trên firebase (Admin cài)
 4. Phải 1 phút sau khi quay thưởng mới có thể quay lần tiếp theo.
 5. Giải thưởng của người dùng được lưu trên database và xem bởi (Admin)

Bài tập 3:

 1. Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử với theme : 
  https://github.com/zinmyoswe/ionic4-and-angular-app
  https://github.com/kiptechie/ionicShoppingCart
 2. DB : firebase

Bài tập 4:

 1. Xây dựng ứng dụng quản lý sàn thương mại điện tử với theme : https://adminlte.io/themes/v3/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *